FB Phone

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH E-BIKEKOWALSKI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

Regulamin określa warunki najmu oraz zasady korzystania z rowerów elektrycznych w Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych E-BIKEKOWALSKI z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Definicje

- Regulamin – określa warunki najmu i zasady korzystania z rowerów elektrycznych w Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych E-Bike Kowalski z siedzibą w Gdańsku, Regulamin w szczególności określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Akceptacja postanowień przedmiotowego regulaminu stanowi warunek konieczny zawarcia umowy najmu.

- Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną Umowy najmu z Wypożyczalnią Rowerów Elektrycznych E-Bike Kowalski z siedzibą w Gdańsku.

- Wynajmujący – Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMS KOWALSKI Krzysztof Kowalski z siedzibą w Gdańsku, ul. Wincentego Pola 10a, 80-267 Gdańsk, NIP: 8331225010 .

- Rower elektryczny - rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z akumulatora, wynajmowany Najemcy w ramach Umowy najmu.

- Najem – najem rowerów elektrycznych na warunkach określonych w Umowie najmu.

§3

1 Podpisując Umowę najmu, Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptuje jego warunki.

2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim rower został mu wydany (czysty oraz sprawny technicznie).

4.Najemca oświadcza, że został poinformowany o wartości roweru oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jego utratę, kradzież, uszkodzenia od momentu wydania mu roweru do momentu jego zwrotu.

5. Najemca nie jest uprawniony do użyczania, podnajmowania czy też przekazywania przedmiotu najmu osobom trzecim.

6. Najemca nie jest uprawniony do pozostawiania przedmiotu najmu bez dozoru oraz stosownych zabezpieczeń.

7. W przypadku uszkodzenia roweru bądź jego części przez Najemcę, Wynajmujący naliczy opłatę za naprawę oraz zakup części i obciąży przedmiotową opłatą, która zostania pobrana z kaucji. W przypadku, gdy wskazana opłata będzie przekraczała kaucję, Najemca pokryje szkodę w pełnej wysokości.

8. Najemca ma świadomość ryzyka sportowego związanego z jazdą na rowerze oraz oświadcza, że zawiera umowę najmu na własne ryzyko i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu ewentualnych wypadków, poniesionych szkód, obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru.

9. Najemca zobowiązuje się zwrócić rower w umówionym terminie oraz miejscu.

10. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru, Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o tym fakcie. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący nalicza opłatę dodatkową zgodnie z cennikiem w przypadku braku zwrotu sprzętu w umówionym terminie i miejscu.

11. Brak przedłużenia umowy najmu oraz zwrotu sprzętu w terminie, spowoduje zgłoszenie przedmiotowego faktu na Policję.

12. Najemca oświadcza, że podaje Wynajmującemu dobrowolnie swoje dane osobowe.

§4

1. Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMS KOWALSK Krzysztof Kowalski z siedzibą w Gdańsku, ul. Wincentego Pola 10a, 80-267 Gdańsk, NIP: 8331225010 oświadcza, iż posiada tytuł prawny do Rowerów elektrycznych będących przedmiotem najmu oraz, że są one sprawne technicznie i czyste w momencie wydania ich Najemcy.

§5

1. Wynajmujący oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotowej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).

2. Przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym celu jest możliwe na podstawie wyraźnej zgody Najemcy.

3. Dane osobowe o których mowa będą przetwarzane przez okres związany z realizacją umowy, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

§6

Warunkiem wypożyczenia rowerów elektrycznych jest okazanie przez najemcę dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość, wniesienie opłaty za najem sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczalni oraz kaucji. Szczegółowe warunki najmu określa Umowa najmu.

§7

Wypożyczenie sprzętu następuje w siedzibie wypożyczalni, tj. Wypożyczalnia E-Bike Kowalski ul. Wincentego Pola 10a, 80-267 Gdańsk

§8

- Najemca wynajmuje rower po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub przez skrzynkę mailową poczty elektronicznej.

- Na poczet rezerwacji Wynajmujący pobiera zadatek w wysokości 50% całkowitej ceny najmu na konto Wynajmującego.

- W przypadku nieodebrania sprzętu w pierwszym dniu rezerwacji do godziny 12.00 Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania zadatku.

- W momencie objęcia rezerwowanego roweru w najem Najemca wpłaca kaucję w wysokości 500 zł w gotówce, tytułem zabezpieczenia sprzętu oraz opłatę za wypożyczenie roweru z góry.

- Najemca wpłaca kaucję oraz opłatę za wypożyczenie roweru wyłącznie gotówką.

- Kaucja podlega rozliczeniu niezwłocznie po zwrocie sprzętu przez Najemcę w gotówce.

§9

Wynajmujący może odmówić wypożyczenia sprzętu w szczególności, gdy:

- klient nie dokonał rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem,

- klient znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych tego typu substancji,

- klient nie przedstawi dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość

- klient nie wpłacił kaucji

- klient odmówi podpisania Umowy najmu.

§10

- Czas wypożyczenia sprzętu liczony jest w godzinach, dniach lub dobach.

- Wynajęcie i zwrot sprzętu następuje w godzinach funkcjonowania Wypożyczalni e-bikekowalski.

§11

1. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują powszechnie obowiązujące przepisy na terenie RP, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.2020.1740 t. j. z dnia 2020.10.08).

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy miejsca wykonania umowy.